Aan / Afmelden wedstrijd

Correct afmelden wedstrijd.
 
Artikel 43 - Afmelden voor een wedstrijd / Betalen van inschrijfgeld
  1.  Deelnemers, die zich voor of op de in het vraagprogramma vermelde sluitingsdatum van inschrijven afmelden, zijn geen inschrijfgelden en opslagen verschuldigd.
  2.  Deelnemers die zich na sluitingsdatum van inschrijven afmelden dienen het inschrijfgeld (en wanneer dit in het goedgekeurde vraagprogramma is vermeld eventuele opslagen en/of stallinggeld) aan de wedstrijdorganisatie te voldoen. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS bij invordering van deze gelden een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst.
  3.  Deelnemers, die zich hebben ingeschreven maar niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen dienen zich tot uiterlijk 24 uur voor het begin van de wedstrijd schriftelijk af te melden tenzij hiervoor in het vraagprogramma een andere procedure en/of een ander tijdstip is aangegeven. Indien een deelnemer niet of niet tijdig op de in dit artikel vermelde wijze is afgemeld, kan deze door de wedstrijdorganisatie bij de KNHS worden voorgedragen voor een administratieve maatregel. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de desbetreffende deelnemer hiervoor een administratieve maatregel opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst.
  4.  Stallingkosten mogen per dag of dagdeel worden berekend, zoals opgenomen in het goedgekeurde vraagprogramma.
 
Zeer belangrijk is om deze afmelding schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Een wedstrijdgevende organisatie kan deelnemers die zich niet, niet juist of niet tijdig afmelden voordragen aan de KNHS voor het nemen van een maatregel. Hiervoor stuurt de organisatie de startcoupon(s) op naar de KNHS, waarna de KNHS een administratieve heffing kan opleggen of een andere maatregel treft. Wanneer een lid het hier niet mee eens is dat hij door de wedstrijdgevende organisatie is voorgedragen bij de KNHS, dient hij zich te wenden tot de wedstrijdgevende organisatie. De penningmeester of wedstrijdsecretaris ontvangt hierom dan ook altijd een afschrift van de correspondentie.

Bij ons kunt u zich afmelden via de desbetreffende persoon van het bestuur.                 info@rpcrockanje.nl


*** Velden met een * zijn verplicht!